Regulamin

Regulamin sklepu internetowego DiagTruck

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa m.in. warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego w sieci internet pod adresem URL https://www.diagtruck.pl w szczególności wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących, a także określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną czym czyni zadość wymaganiom przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

§ 2

Niniejsza witryna oraz sprzedaż prowadzona jest przez Marzena Mazurkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: „EMAR” z siedzibą w Krakowie ul. Pod Gwiazdami 4A, 30-798 Kraków NIP:679-296-20-99, REGON:122538794, zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

§ 3

Ustala się następujące definicje pojęć stosowanych w Regulaminie oraz Umowach zawartych między Sprzedawcą a Kupującym, zwanych łącznie Stronami:
a) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem sklepu internetowego dokonuje zakupu
b) Konsument – Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”) tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
c) Sklep internetowy – witryna internetowa dostępna w sieci internet pod adresem URL https://www.diagtruck.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie zakupu i zawarcie umowy na odległość
d) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego
e) Konto – funkcja Sklepu internetowego, która pozwala na wprowadzanie i modyfikację przez Kupujących swoich danych oraz zawiera informacje o jego działaniach związanych z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną. Konto zostaje utworzone po dokonaniu Rejestracji.
f) Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Sklepu internetowego poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, a także utworzenie loginu i hasła w celu utworzenia Konta.
g) Reklamacja – oświadczenie składane na piśmie Sprzedawcy przez Kupującego, które zawiera co najmniej oznaczenie Kupującego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), określenie reklamowanego towaru oraz datę zakupu, opis wady fizycznej lub prawnej towaru a także żądanie Kupującego.

§ 4

Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

§ 5

Wszelką korespondencję można kierować na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Pod Gwiazdami 4A, 30-798 Kraków). Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy również pod adresem poczty elektronicznej info@diagtruck.pl oraz pod numerem telefonu +48 536-535-315 Koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.

§ 6

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego należy spełniać co najmniej poniższe warunki techniczne:
posiadać dostęp do sieci internet
posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących: Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari) zaktualizowaną do najnowszej wersji

II. Postanowienia dotyczące umów sprzedaży

§ 7

Wszystkie ceny towarów udostępnione na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki, nie obejmują jednak kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§ 8

1.Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy oferowanej za pośrednictwem Sklepu i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
2. Złożenie zamówienia następuje po wyborze przez Kupującego towaru za pomocą funkcji „DODAJ DO KOSZYKA” “PRZEJDŹ DO KASY”, a następnie naciśnięcie przycisku „KUPUJE I PŁACĘ”.
3. Umowa może być zawarta zarówno po uprzednim dokonaniu Rejestracji, jak i przez Kupujących, którzy nie zarejestrowali Konta. Kupujący, którzy nie dokonali Rejestracji są zobowiązani podczas składania zamówienia do podania takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 9

1. Płatności za zamówiony towar Kupujący może dokonać z wykorzystaniem jednego z wybranych przez siebie sposobów:
a) za pobraniem przy odbiorze towaru
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
39 1140 2004 0000 3902 7419 4164
c) system transakcyjny przelewy24
d) system transakcyjny PayPal
2. W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że Kupujący odstąpił od Umowy i przestaje ona wiązać Strony.

§ 10

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usługi kurierskiej lub przewozowej.
2. Dostawa jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
3. W razie niemożliwości dostarczenia towaru w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, który może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

III. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 11

Przepisy niniejszego działu mają zastosowanie tylko do sprzedaży, której stroną jest Konsument.

§ 12

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

§ 13

Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adresy korespondencyjny Sprzedawcy,

§ 14

1. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
2. Konsument zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Koszt zwrócenia towaru ponosi Konsument.
3. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru od Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

IV. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

§ 15

1. Wszelkie Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazane powyżej.
2. W Reklamacji należy wskazać co jest przedmiotem i przyczyną Reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Reklamacji.
3. W zakresie Reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556-576.

§ 16

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

§ 17

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu.

§ 18

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili zawarcia Umowy.

§ 19

1. Jeżeli Kupującym jest Konsument Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do jego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
2. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia Reklamacji w takiej samej formie, w jakiej Kupujący złożył Reklamację.

V. Ochrona danych osobowych

§ 20

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane zostały wskazane w § 2 niniejszego Regulaminu,
2. Dokonując Rejestracji lub zawierając Umowę Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy a także w celach marketingowych własnych produktów lub usług Sprzedawcy, w szczególności poprzez ich gromadzenie, zapisywanie, modyfikowanie, przechowywanie oraz utrwalanie.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji i zawarcie Umowy.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6. Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a także do zmiany, uzupełnienia lub żądania usunięcia danych, w szczególności niekompletnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest prawo polskie.

§ 22

Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego, chyba że Kupującym jest Konsument.

§ 23

1. Czyniąc zadość art. 12 ust. 1 pkt. 21 ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Kupujący może również zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
3. Kupujący uprawniony jest również do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 24

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień.

§ 25

Sprzedawca ma prawo dokonania jednostronnie zmiany Regulaminu, o czym zawiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się go do umów zawarty po jego wejściu w życie.