Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Mazurkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMAR Marzena Mazurkiewicz z siedzibą w miejscowości Kraków pod adresem ul. Pod Gwiazdami 4A, 30-798 Kraków, NIP: 6792962099 . Z administratorem danych mogą się Państwo skontaktować listownie na ww. adres, mailowo na adres: info@diagtruck.pl lub telefonicznie +48 536 535 315.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu zawarcia oraz realizacji zawartej umowy w zakresie oferowanych przez Administratora produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych ciążących na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych produktów i usług,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. w celach marketingowych usług i produktów własnych, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy,  a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych przetwarzane będą do chwili cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe są przekazywane przez Administratora, jeśli jest to konieczne, aby mógł wykonywać umowę. Dane przekazywane są wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom, którym Administrator zleci zadanie, np. biurze rachunkowemu, dostawcom, firmom kurierskim, firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, kancelariom prawnym.

Prawo dostępu do danych osobowych

Wobec swoich danych ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych interesów Administratora oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej na wyżej podane dane kontaktowe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawarciem umowy jest dobrowolne. Jednak jeśli Pani/Pan nie poda swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć umowy, a także podjąć działania w celu realizacji umowy.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Scroll to Top